Ekológia. 22. apríl – Deň Zeme

Ekológia. 22. apríl – Deň Zeme

Deň ZemeJÁN PAVOL II

 

Základné zložky životného prostredia:

voda, vzduch, pôda

 

Pohoda životného prostredia:

a)     akustická – ticho

b)     tepelná a klimatická – teplota, klíma

c)     zraková – farebnosť, osvetlenie

d)     čuchová – zápachy a vône

e)     sociálna a psychická – dobré vzťahy

 

Životné prostredie je ohrozované

- výstavbou priemyselných parkov, priemyselných závodov

- samostatnou výrobnou činnosťou vzniká priemyselný odpad

       pevný - ukladá sa na skládkach,

       kvapalný – vypúšťa sa do riek,

       plynný – vypúšťa sa komínmi do ovzdušia

- tepelnými elektrárňami, ktoré vyrábajú energiu z nekvalitného hnedého uhlia, ekologickejšie sú vodné elektrárne, vodné, solárne elektrárne

- kyslými dažďami – tie vznikajú uvoľňovaním škodlivých plynov pri spaľovaní uhlia a ropy do ovzdušia, dažďom sa dostávajú do pôdy a vody, prenášajú sa aj vetrom – spôsobujú odumieranie rastlín, stromov, živočíchov

-ozónovou dierou tá sa nachádza v ozónovej vrstve Zeme – cca 20-30 km nad zemským povrchom, zachytáva priame slnečné teplo, ktoré na Zemi môže uškodiť, ale freóny zo sprayov, mrazničiek a chladiacich zariadení narúšajú túto vrstvu a tak vzniká ozónová diera

- znečisťovaním vôd

- odlesňovaním

- výfukovými plynmi z áut

- skleníkovým efektom – slnečné žiarenie ohrieva zemský povrch, ale aby sa Zem neprehriala, časť tepla sa odráža späť vo vesmíru, ale oxid uhličitý, ozón a vodné pary tomu zabraňujú a tak sa Zem, ľadovce, moria  predsa len prehrievajú viac ako je dobré

- fajčiarmi

 

 

Ochrana prírody

 

„Ochrana prírody zušľachťuje nielen tvár Zeme, ale aj človeka“

G.Pawlikowski

 

Kedysi  bol človek súčasťou prírody. Žil v nej, podriaďoval sa jej zákonom, lovil zvieratá, zbieral plody.

Neskôr sám začal pestovať plodiny, skrotil zvieratá, začal prispôsobovať prírodu svojím potrebám.

Rúbal lesy, začal od prírody brať, staval továrne, svojím konaním narušil integritu prírody. Ľudia začali znečisťovať rieky, potoky a jazerá. Mnoho organizmov ubudlo, mnoho vyhynulo. Človek si uvedomil, čo spôsobil a pochopil, že ak chce prežiť, musí prírodu chrániť.

Ochrana prírody je daná aj Zákonom o ochrane prírody a krajiny.

Za ničenie niektorých chránených druhov rastlín a živočíchov sa pokutuje.

 

Červené knihy – základný prehľad o stave ohrozenia a spôsobe ochrany druhov rastlín a živočíchov. Stupeň ohrozenia sa určuje farebným označením.